Pääsiäiskalenteri

Laskeudu paastoon ja kohti pääsiäistä Prosessi / Der Prozess Pääsiäiskalenterin seurassa!

Uusi postaus joka arkipäivä tuhkakeskiviikosta 17.2. pitkäperjantaihin 2.4. saakka. Kalenteri ei ole uskonnollinen, mutta Jeesus toki kuolee lopussa.Nimittäin, Uusi Testamentti on paitsi kristinuskon pyhä kirja, myös kristillisen antisemitismin perusteos.

Voit seurata Pääsiäiskalenteria myös instagramissa: @saukorte tai twitterissä: @_Korteniemi

Postings of the Easter Calendar of Prosessi / Der Prozess project from Ash Wednesday till Good Friday every weekday! Calendar is non-religious. You could follow Prosessi / Der Prozess Easter Calendar also in instagram: @saukorte and twitter: @_Korteniemi

1. PÄIVÄ / 1ST DAY

ULKOPUOLEN HISTORIAA I: YHDYSVALTOJEN RAJASEUTU

Alun perin piikkilanka kehitettiin preerioiden aitaamiseen: se veti rajan tuottavien – ja siksi suojelemisen arvoisten – valkoisten sekä tuottavuuden kannalta haitallisen alkuperäisväestön välille.

THE HISTORY OF THE OUTSIDE I: UNITED STATES FRONTIER

Originally barbed wire was developed to fence prairies: it drew the line between productive – and hence worth protecting – whites and counterproductive – therefore harmful – indigenous people.

2. PÄIVÄ / 2ND DAY

ULKOPUOLEN HISTORIAA II: ENSIMMÄISEN MAAILMANSODAN LÄNSIRINTAMA

Ensimmäisen maailmansodan taisteluhautojen väliin jäävän ei-kenenkään-maan kuvauksissa toistuu piikkilanka, ja piikkilankaan sotkeutuneet ruumiit, elävät tai kuolleet.

THE HISTORY OF THE OUTSIDE II: FIRST WORLD WAR WESTERN FRONT

Descriptions of the no-mans-land between First World War trenches are often characterized by barbed wire and bodies antangled in it, dead or alive.

3. PÄIVÄ / 3RD DAY

ULKOPUOLEN HISTORIAA III: KESKITYSLEIRI

Keskitysleirejä ei rakennettu pysyviksi, vaan niitä pystytettiin ja purettiin kuin telttoja, piikkilangan avulla. Rakennusmateriaalina piikkilanka oli kuitenkin enemmän: siitä tuli olennainen tekijä tilan totalitaarisessa hallitsemisessa.

THE HISTORY OF THE OUTSIDE III: CONCENTRATION CAMP

Concentration camps were not built to last. They were put up and taken down like tents, using barbed wire. As building material barbed wire was more than that, though: it became essential factor in totalitarian control of the space itself.

4. PÄIVÄ / 4TH DAY

Luminen metsä korvasi piikkilangan työleirillä Lapissa talvella 1942. Oliko kyse työvelvollisuuden suorittamisesta, vai olivatko juutalaispakolaiset pakkotöissä keskitysleirin kaltaisissa olosuhteissa? Yksiselitteistä vastausta en ole löytänyt.

Snowy forest replaced barbed wire in a labour camp in Lapland, in winter 1942. Were these Jewish refugees carrying out their labour service, or being kept in concentration camp-like circumstances in forced labour? I haven’t found an unambiguous answer.

5. PÄIVÄ / 5TH DAY

Pakolaiset piti saada pois aseveli-saksalaisten silmistä, joten kesällä 1942 juutalaispakolaisten matka jatkui keskellä Suomenlahtea sijaitsevaan Suursaareen, joka oltiin vallattu Neuvostoliitolta 4 kuukautta aiemmin. Niin kuin Lapissakin, myös täällä pakolaiset joutuivat siis keskelle sotatoimialuetta.

Refugees needed to be hidden from brother-in-arms Germany, so in summer 1942 Jewish refugees were moved to Suursaari, an island in the middle of the Gulf of Finland. Suursaari island was recaptured from Soviet Union 4 months ago. As in Lapland, refugees were in the midst of the war zone again.

6. PÄIVÄ / 6TH DAY

Virallisten lähteiden mukaan pakolaiset valmistivat Suursaaressa piikkilankalieriöitä, jotka olivat leirin helpoimpia töitä. Pakolaisten omien kertomusten mukaan kyse oli ”piikkilangan vääntämisestä”: työtä piti tehdä paljain käsin ja se repi kädet verille.

Kuvan mallina on käytetty vuoden 1930 Kenttäohjesääntö II:n ohjepiirustuksia.

According to official resources, refugees were making barbed wire cylinders, that was one of the easiest works in the camp. Their own stories, on the other hand, tell that they were twisting barbed wire: work had to be done with bare hands and it made their ripped hands bleed.

Picture was drawn according to the 1930 Field Guideline II manual. 

7. PÄIVÄ / 7TH DAY

Valtiotieteen tohtori H.Rautkallion mukaan pakolaisten olosuhteet olivat samat kuin suomalaisten työvelvollisten. Hän jättää kuitenkin mainitsematta, että juutalaispakolaisia kohdeltiin muista työvelvollisista eristettynä ryhmänä.

Kuvassa toisen maailmansodan aikaisia piikkilankaesteitä (vuoden 1930 Kenttäohjesäännön mukaan).

According to doctor of political science, H.Rautkallio, refugees were working under the same circumstances as Finnish labour service were. He leaves unmentioned though, that Jewish refugees were treated as a group isolated from other workers.

In the picture, there are second World War barbed wire barriers drawn after the 1930 Field Guideline manual.

8. PÄIVÄ / 8TH DAY

Suomessa ei 40-luvulla ollut voimassa juutalaisvastaisia lakeja, mutta juutalaiseksi määrittely oli raskauttava tekijä, joka altisti pakolaiset vainolle. Juutalaiseksi identifioiminen ei välttämättä vastannut henkilöiden omaa käsitystä itsestään.

Kuvassa niin kutsuttu juutalaispassi.

In 1940s Finland there were no active anti-Semitic laws, but being defined as a Jew was aggravating factor, that exposed refugees to persecution. To be identified as a Jew didn’t necessarily correspond to these persons’ own view about themselves.

Pic: so called ”Jewish passport”.